VONDO HOME

ข้อมูลเกี่ยวกับ VONDO HOME ตัวอย่างของ Odoo โอเพนซอร์ส ERP.

แอปพลิเคชันที่ติดตั้งแล้ว

ออกใบแจ้งหนี้
การชำระ
เว็บไซต์
เว็บไซต์
eCommerce
Sell your products online
การสนทนา
Chat, mail gateway and private channels
การติดต่อ
Centralize your address book

ติดตั้ง การปรับให้เข้ากับภูมิภาค / แผนภูมิบัญชี

ประเทศไทย - การบัญชี